Ekologija vode

V zadnjih letih se soočamo z vedno bolj perečo problematiko vode kot glavnega vira življenja. Pomen čiščenja voda narašča predvsem zaradi vse večje omejenosti in onesnaženosti virov vode. Priprava, čiščenje ter recikliranje tako pitne kot odpadnih voda je danes v središču pozornosti tudi zaradi vse strožjih zakonodajnih zahtev za nadzor nad onesnaževanjem.

Naraščanje števila prebivalstva in intenzivne industrijske dejavnosti sta vzrok, da se poraba vode v svetu drastično povečuje. Zaskrbljujoč  je podatek, da je zaradi naglega zmanjševanja izdatnosti vodnih virov kakovost 20% evropskih površinskih voda resno ogrožena, 60% virov podtalne vode pa prekomerno izkoriščanih.

CST se aktivno vključuje v reševanje problematike čiščenja voda z laboratorijskimi monitoringi in pilotnimi poskusi na membranskih filtracijah (ultrafiltracija, nonofiltracija, reverzna osmoza), oksidacijskih postopkih (z uporabo ozona, H2O2, UV, TiO2) in postopkih adsorpcije (zeoliti, peski, naravni materiali).