Nanotehnologija in nanomateriali

Nanotehnologija je izrazito interdisciplinarno področje, ki vključuje in združuje dosežke različnih naravoslovnih ved, od kemije, fizike, elektronike, biokemije, informatike do inženirskih ved, ter pridobiva vedno večji pomen tako v znanosti kot v gospodarstvu. Nanotehnologija predstavlja nov pristop k razumevanju in obvladovanju lastnosti materialov v nanometrskem merilu; en nanometer (10-9 m) je velikost posameznih molekul. Sodobni materiali, ki jih obdelujemo na atomarnem in molekularnem nivoju, dobivajo tako povsem nove in v mnogih primerih ustreznejše fizikalne, kemijske in biološke karakeristike ter s tem visoko uporabno vrednost.

Raziskave v Centru za senzorsko tehniko (CST) so usmerjene v razvoj in študij tehnološko zanimivih materialov s posebnimi fizikalnimi lastnostmi, ki izhajajo iz strukturnih in kemijskih pojavov na nanostrukturnem in atomarnem nivoju. Posebno skupino predstavljajo magnetni nanomateriali, magnetne tekočine in koloidni sistemi, polprevodniški in keramični materiali, nanokompozitni in večfunkcionalni materiali ter organsko-anorganski hibridni materiali, ki so široko uporabni na različnih področjih senzorske tehnike, okoljevarstva, energetike ter biomedicine in biotehnologije. Raziskave tako vključujejo študij sinteze, površinske obdelave in funkcionalizacije nanostrukturiranih materialov z uporabo sodobnih tehnik, študij mehanizmov in kinetike površinskih interakcij, raziskave in analize kristalnih struktur ter fazne in kemijske sestave nanomaterialov s specifičnimi nanostrukturnimi gradniki, ki so odločujoči pri razvoju morfologije in mikrostrukture ter končnih uporabnih lastnosti materiala. Pri tem sta v ospredju ugotavljanje povezave med navedenimi parametri in karakteristikami sintetiziranih nanomaterialov ter razvoj novih sinteznih metod, ki vodijo do novih funkcionalnih lastnosti in posledično do razvoja novih aplikacij.